Farilya
Kurumsal

1986 yýlýnda bir aile iþletmesi olarak faaliyetlerine baþlayan TESMAK ,  25 yýlý aþkýn süre önce çýktýðýmýz bu yolda müþterilerimize hissettirdiðimiz güven ve sunduðumuz kaliteli hizmeti firmamýzda sizlerle paylaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz.

TESMAK  olarak müþterilerimizin herþeyin en iyisine layýk olduðuna inanýyor , müþterilerimizin kendilerini iyi hissetmelerini ve daha iyi ifade edebilmelerini saðlayabilmek , hayatlarýna bir farklýlýk katabilmek adýna güvenli alýþveriþ ,  zengin koleksiyon ve güleryüzlü hizmet için maðazamýza bekliyoruz...

DEÐERLERÝMÝZ

  • MÜÞTERÝ ODAKLI YAKLAÞIM
  • GÜLERYÜZLÜ HÝZMET ANLAYIÞI
  • GÜVENÝRLÝLÝK
  • TECRÜBE

VÝZYONUMUZ

HER BÝR BÝREYÝN EVÝNDE TESMAK MARKALI BÝR ÜRÜN OLMASINI SAÐLAMAK

MÝSYONUMUZ

BÜYÜYEN ÝNÞAAT PÝYASASINDA  ÝYÝ FÝYAT ,  ÝYÝ HÝZMET  VE KALÝTE  ÝLE  SÜREKLÝ MÜÞTERÝ MEMNUNÝYETÝNÝ SAÐLAMAK……