Farilya
Marmo Borghini
Emparador
Nikea
Sitemize Hogeldiniz

1986 yýlýnda bir aile iþletmesi olarak faaliyetlerine baþlayan TESMAK  25 yýlý aþkýn süre önce çýktýðýmýz bu yolda müþterilerimize hissettirdiðimiz güven ve sunduðumuz kaliteli hizmeti firmamýzda sizlerle paylaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz.

TESMAK  olarak müþterilerimizin herþeyin en iyisine layýk olduðuna inanýyor, müþterilerimizin kendilerini iyi hissetmelerini ve daha iyi ifade edebilmelerini saðlayabilmek, hayatlarýna bir farklýlýk katabilmek adýna güvenli alýþveriþ ,  zengin koleksiyon ve güleryüzlü hizmet için maðazamýza bekliyoruz... 

Haberler